Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder”

Opdrachtnemer:

Karin van den Bos Coaching Vlaardingen

Opdrachtgever:

De natuurlijke rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het

verrichten van diensten op het gebied van coaching, training, advisering, cursussen of

aanverwante werkzaamheden dan ook uitgevoerd in het kader van een opdracht

Client/coachee:

Degene die deelneemt aan een begeleidings-, training, cursus, advies- of coachtraject, het

laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is,

Diensten:

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, die voortvloeien uit, dan wel direct

verband houden met de opdracht, een en ander in de ruime zin des woords.

Overeenkomst:

Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door

de Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn

slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering

van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene

voorwaarden een beroep doen;

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en

vervolgopdrachten van de opdrachtgever;

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van

toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

5. Indien enen of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd

mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van

toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe

bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te kome, zoveel

mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling

Artikel 3. Offertes

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30

dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien

de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;

3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een

inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer

gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid

en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer

verlangd kan worden. Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO

naar beste inzicht en vermogen naleven;

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft

opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal

altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft

dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen

dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer

worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens

niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van

de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten

volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat

opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of

onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde

te zijn;

Artikel 5. Contractduur en opzegging

1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal

leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd

tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur

van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3

maanden in acht te nemen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke

uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,

zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het

tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de

opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve

consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in

hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit

honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie

geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit

de aard van de informatie.

2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever

extern gerefereerd worden.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele

eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde

diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De

opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het

doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en

auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of

verwijderen;

2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden

opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke

informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Betaling

1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen

na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is

gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke

hoofde dan ook;

2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft

betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is.

In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten

behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te

staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever

schadeplichtig kan worden.

2. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente

verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen

de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens

opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste

plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die

het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft

op een latere factuur;

6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter

uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden

betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 10. Incassokosten

In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer

aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan

opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

a. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt

opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane

vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt

berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor

zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na

aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning

door opdrachtnemer wordt voldaan.

b. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt

opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten,

welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het

Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden

vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een

minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade

ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever

aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht,

althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een

langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de

laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,

4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of

anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer

aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit

hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met

in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade

of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training,

begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren

dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de

opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer

betaalde bedrag;

2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject heeft het recht

deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te

annuleren per aangetekend verzonden brief;

3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de

cursus, training, begeleidings-of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de

opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings-of

coachtraject te voldoen.

4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training,

begeleidings-of coachtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde

bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.

5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na

aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds

beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige

terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van

opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

5. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het

gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48

uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek

in rekening te brengen met een minimum van 90 euro. Indien de opdrachtgever dan wel de

aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven

gehanteerd.

6. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na

hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een

redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen

zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is.

De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 13. Persoonsgegevens

1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer

toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen

persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor

haar eigen activiteiten.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht

van toepassing;

2. Indien Opdrachtnemer en opdrachtgever c.q. cliënt een geschil hebben voortvloeiend uit

deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en

als dit niet lukt gebruik te maken van de klachtenprocedure van de NOBCO. Deze is te vinden

op https://www.nobco.nl/organisatie/klachtenprocedure-nobco

3. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing

zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden

onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer

gevestigd is.

Vlaardingen, november 2021